Všeobecné podmienky používania

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetových stránok www.20deka.com (ďalej tiež „Portál“) je spoločnosť 20deka, s.r.o., IČO: 47 843 411, so sídlom Ovručská 7, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 99605/B (ďalej tiež „Prevádzkovateľ“).

Každý užívateľ je povinný sa pred používaním Portálu zoznámiť s týmito Všeobecnými podmienkami použitia (ďalej tiež „Podmienky“), používaním Portálu potom prejavuje súhlas s týmito Podmienkami a ich jednotlivými ustanoveniami a je povinný sa nimi riadiť.

Účelom Portálu je poskytnuť užívateľom prehľadné informácie o zľavách tovaru v kamenných predajniach a eshopoch.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Užívateľ rozumie a súhlasí s nasledovným:

Všetky informácie o produktoch a zľavách uvedené na Portále sú čerpané z oficiálnych materiálov uvedených predajcov (t.j. webové stránky predajcov, akčné letáky, atď.). Zľavy uvedené na Portále platia od a do uvedeného dátumu alebo do vypredania zásob. Uvedené údaje majú iba informatívny charakter a nemôžu byť použité pre vymáhanie tovaru podľa uvedených špecifikácií. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnosťou údajov uvedených na Portále. Riziko vzniku škody v súvislosti s chybnými údajmi nesie výhradne užívateľ sám.

Portál môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré patria iným jednotlivcov alebo právnym subjektom. Užívateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prístupnosť alebo obsah týchto zdrojov ani za následky spojené s použitím takéhoto obsahu.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť informácií prezentovaných na Portále a vyhradzuje si právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť akýkoľvek materiál umiestnený na Portále.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek dočasne alebo trvale ukončiť prevádzkovanie Portálu bez predchádzajúceho upozornenia.

Zakázaná činnosť

Užívateľ Portálu nesmie používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadení Prevádzkovateľa, bezpečnosť internetu či dalších užívateľov internetu.

Užívateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka zariadení Prevádzkovateľa, na ktorých je Portál prevádzkovaný, alebo prevádzať iné útoky na tieto zariadenia, ani nesmie byť pri takejto činnosti nápomocný tretej osobe. Užívateľ najmä nesmie zariadenia Prevádzkovateľa, na ktorých je Portál prevádzkovaný, zaťažovať automatizovanými žiadosťami.

Ochrana súkromia

Všetky údaje poskytnuté užívateľmi Portálu, ktoré Prevádzkovateľ Portálu využíva zásadne za účelom odosielania zľiav a na ďalšie marketingové aktivity, podliehajú ochrane súkromia. Užívateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním týchto informácii výlučne na služby Prevádzkovateľa Portálu.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o užívateľoch bude používať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej Republiky. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľov získaných nelegálnou činnosťou tretích osôb.

V prípade, ak užívateľ nemá záujem odoberať zľavy, má kedykoľvek právo odhlásiť sa z odoberania v nastaveniach účtu.

Užívatelia sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Petra Dermeka a to písomnou formou na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu peter.dermek@20deka.com.

Užívateľ má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti užívateľa vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje užívateľa, ktoré sa ho týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov užívateľa. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré užívateľ požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ užívateľ požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú mu poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, užívateľa má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciam o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa užívateľa, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od užívateľa, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ Úradu na ochranu osobných údajov užívateľovi informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre užívateľa).

Užívateľ má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o ňom Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má užívateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho užívateľ požiada.

Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za predpokladu, že:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely služby,
b. Užívateľ namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
c. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
d. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov užívateľa na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť užívateľ je dôvodná.

Užívateľ má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
a. napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b. spracúvanie je protizákonné a užívateľ žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
c. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich užívateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d. užívateľ namietal voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi užívateľa.

Pokiaľ užívateľ žiada o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu užívateľa.

Užívateľ bude Prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

Užívateľ má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu užívateľ alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Užívateľ má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie. Užívateľ nemôže namietať spracúvanie jeho osobných údajov ak:
a. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;
b. sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického významu alebo štatistický účel.

Užívateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Pokiaľ užívateľ namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jeho osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami užívateľa, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Užívateľ má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Portál a jeho jednotlivé súčasti (software, grafický design atd.) sú chránené autorským právom Prevádzkovateľa. Každý je povinný vyvarovať sa porušovania týchto autorských práv, inak sa vystavuje možnosti súdneho postihu (náhrada škody, trestná zodpovednosť, atď.).

Nič v týchto Podmienkách nezakladá medzi Prevádzkovateľom a užívateľom vzťah zastupiteľstva, spolupráce, zamestnanecký alebo akýkoľvek iný vzťah, ktorý nie je priamo špecifikovaný v týchto Podmienkach.

Prevádzkovateľ je oprávnený Podmienky kedykoľvek zmeniť. Tieto zmeny sú pre užívateľov záväzné od dátumu ich zverejnenia, popr. od iného dátumu uvedeného Prevádzkovateľom.

Tieto Podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov Portálu dňom ich zverejnenia.


Bratislava, 24. mája 201820deka, s.r.o.
Ovručská 7
831 02 Bratislava